Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANÁ V ZMYSLE §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 1. Spoločnosť DOTEHO, spol. s r.o., Farbiarska 44/16, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36495522, DIČ: 2021943539, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15134/P (ďalej len „Spoločnosť“) realizuje projekt „GORKÉHO“ (ďalej len „Projekt“),
 2. spoločnosť Dlugo reality, s.r.o., nositeľ franšízy RE/MAX Benard, so sídlom: Farbiarska 44, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 995 001; IČ DPH: SK2023175748, DIČ: 2023175748, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 26658/P (ďalej len „RE/MAX Benard“), poskytuje Spoločnosti výhradné poskytovanie realitných služieb. Spracúvanie osobných údajov sa riadi zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),
 3. Spoločnosť a RE/MAX Benard prevádzkujú internetovú stránku www.gorkeho.sk v mene a na účet Spoločnosti, informujú dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v zmysle §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
 4. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom je spoločnosť DOTEHO, spol. s r.o., Farbiarska 44/16, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36495522, DIČ: 2021943539, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15134/P.
 5. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Sprostredkovateľom je spoločnosť Dlugo reality, s.r.o., nositeľ franšízy RE/MAX Benard, so sídlom Farbiarska 44, Stará Ľubovňa 069 01, IČO: 35 937 483, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 26658/P
 6. Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetovej stránky: DOTEHO, spol. s r.o., Farbiarska 44/16, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36495522, DIČ: 2021943539, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15134/P.
 7. Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o Projekte, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.
 8. Zoznam osobných údajov alebo ich rozsah: a) meno a priezvisko, b) emailová adresa, c) telefónne číslo.
 9. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje získava sprostredkovateľ RE/MAX Benard a Spoločnosť so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na internetovej stránke a jeho odoslanie správcovi internetovej stránky RE/MAX Benard. Dotknutá osoba pri registrácii vyplní krstné meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. Povinným údajom je iba emailová adresa, informácie alebo odpovede na otázky odošle RE/MAX Benard alebo Spoločnosť na zadanú emailovú adresu. V prípade, ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné údaje (nie sú priraditeľné konkrétnej fyzickej osobe), eviduje ich RE/MAX Benard alebo Spoločnosť na účely priameho marketingu na anonymnej báze.
 10. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Formy zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude uskutočnený prenos osobných údajov: Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
 11. Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.
 12. Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov právo:

  § 21 Právo na prístup k osobným údajom - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

  § 22 Právo na opravu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  § 23 Právo na výmaz osobných údajov - dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

  § 24 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - , ak a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  § 100 Právo na Začatie konania - podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. V prípade, že dotknutá osoba chce uplatniť svoje práva, môže nás kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov: RE/MAX Benard, Dlugo realitys.r.o., Mnoheľova 837/14, 058 01 Poprad alebo emailom na byty@gorkeho.sk

  Lehota na sprístupnenie údajov je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 z.z. § 29 odsek (3) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Máte otázky?

Kontaktujte nášho makléra alebo nám napíšte

Ing. Peter Badida, PhD., RSc.

0915 944 424

byty@gorkeho.sk

Slavomír Bušovský, RSc.

0901 765 567

byty@gorkeho.sk

Odoslaním správy súhlasite so spracovaním osobných údajov